Ubezpieczenie OC pracowni projektowej

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz (Klauzula nr 3).

Ubezpieczenie skierowane do:
1. Przedsiębiorców – pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-u projektantów (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
2. Ubezpieczonych których obrót nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na mocy Klauzuli ubezpieczeniem może zostać objęta:
1) pracownia projektowa wykonująca czynności zawodowe w budownictwie (w oparciu o posiadane uprawnienia i zezwolenia) z zakresu:
a) projektowania budowlanego, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego,
b) wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.
2) pracownia projektowania wnętrz wykonująca projekty w dziedzinie kształtowania wnętrz architektonicznych, z zakresu wystroju i wyposażenia ruchomego, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych z zakresu prawa budowlanego (w praktyce będzie to osoba po ASP lub pokrewnym kierunku).

PAMIĘTAJ : Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 3), nie ubezpieczamy projektów mających za przedmiot:
1) budynki wysokie lub wysokościowe (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – będą to budynki ponad 25m nad poziomem terenu lub o wysokości powyżej 9 kondygnacji nadziemnych włącznie),
2) budowli hydrotechnicznych (np. zapór, tam), budowli kolejowych, obiektów portowych lub lotnisk,
3) infrastrukturę transportu w zakresie: dróg szynowych, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych, dróg lotniskowych, mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych,
4) prace wyburzeniowe budynków lub budowli,
5) stacje lub bazy paliw płynnych, gazów płynnych, rurociągi przesyłowe lub technologiczne, urządzenia automatyki i linie technologiczne dla branży energetycznej, przemysłowej i ochrony środowiska.

W odniesieniu do wyłączenia pkt 1) – budynki wysokie lub wysokościowe – możliwe jest ubezpieczenie prac projektowych w tym zakresie, z zastrzeżeniem że wymaga to przesłania dodatkowych informacji o ryzyku, w tym zakresie istnieje możliwość indywidualnej oceny ryzyka ( na podstawie wniosku i załącznika do wniosku – kwotowane przez centralę )

W przypadku, gdy Ubezpieczony prowadzi działalność obejmującą jednoczesne projektowanie i wykonawstwo budowlane w oparciu o własne projekty (realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane), Allianz nie odpowiada za szkodę wynikłą z błędu projektowego lub wadliwego nadzoru, nawet w sytuacji gdy wyłączną przyczyną szkody był błąd projektowy Ubezpieczonego.

dostępne dokumenty :

OWU: OWU_OC_zawodowe_od_01012016

źródło www.allianz.pl