Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Kancelarii prawnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, w tym udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami.
Ubezpieczenie ma zastosowanie do Kancelarii prawnych, gdzie:

  • łączna liczba wszystkich zatrudnionych adwokatów lub radców prawnych nie przekracza 15 osób,
  • obrót kancelarii nie przekracza kwoty 3.000.000 zł.
    Przy ustalaniu liczby zatrudnionych uwzględnia się również:
  • w Kancelarii adwokackiej – adwokata prowadzącego Kancelarię,
  • w zespole adwokackim – wszystkich członków zespołu,
  • w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej – wszystkich wspólników spółki.

Ubezpieczenie Kancelarii jest ubezpieczeniem „nadwyżkowym” w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego posiadanego przez adwokata, radcę prawnego, stąd franszyza redukcyjna odpowiada kwocie sumy gwarancyjnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych (nie mniej niż minimalna suma gwarancyjna tj. 50 000 EUR).
Allianz odpowiada za roszczenia które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, chyba że roszczenie nie jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych, wówczas franszyza redukcyjna wynosi 5% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł.

OWU do pobrania : kliknij w link OWU_OC_zawodowe_od_01012016

więcej na stronie www.allianz.pl