Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

(Klauzula nr 1).

Ubezpieczenie skierowane do:

  • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • biur tłumaczeń (przedsiębiorców).

Wykonywanie zawodu tłumacza nie wymaga formalnego wykształcenia, za wyjątkiem tłumaczy przysięgłych (tu wymóg wykształcenia wyższego i zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego).
Tym samym, w ubezpieczeniu nie ma zastosowania wyłączenie par. 5 ust. 1 pkt 2 OWU: szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu – za wyjątkiem tłumaczeń przysięgłych.
Zgodnie z treścią pkt 1 Klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza, przy czym szkoda jest rozumiana jako szkoda na osobie, szkoda rzeczowa lub czysta szkoda majątkowa (par. 3 pkt 11 OWU).

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń,

Przykład 1 (Czysta strata finansowa).
Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Po 10 dniach roboczych firma B poinformowała firmę A o braku możliwości wykonania zlecenia (znaczna liczba przyjętych zleceń oraz brak wystarczających zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania umowy). Firma A zwróciła się do firmy B z roszczeniem o zapłatę:

  • kary umownej w wysokości określonej w zleceniu,
  • zwrot kosztów opłaconej zaliczki na poczet wykonania zobowiązania,
  • zwrot kosztów wykonania ekspresowego tłumaczenia w innym biurze tłumaczeń.
W/w koszty nie będą objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
W ramach OWU, wyłączone są:
  • roszczenia o tzw. wykonanie umowy, roszczenia związane z wykonaniem zastępczym oraz roszczenia o zwrot kosztów poczynionych na poczet bądź w celu wykonania zobowiązań (par. 4 ust. 2 ppkt 1),
  • nałożone na ubezpieczonego kary umowne (par. 5 ust. 1 ppkt 6).

Jest to jeden z przykładów odpowiedzialności cywilnej biura tłumaczeń, w którym odpowiedzialność towarzystwa jest wyłączona, gdyż nie możemy odpowiadać za zbyt dużą liczbę przyjętych zleceń. Dlatego należy w sposób rozważny przyjmować zlecenia do realizacji.

Przykład 2 (czysta strata finansowa)

Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Firma B wykonała zlecenie i przekazała materiały firmie A, która zleciła ich wydrukowanie. Po wydruku okazało się, że w tłumaczeniu były błędy za które odpowiedzialność ponosiła firma A (niedołożenie należytej staranności przez biuro tłumaczeń). Została wykonana korekta tłumaczenia oraz dokonano ponownego wydruku materiałów. Firma A wystąpiła o zwrot poniesionych kosztów.

Koszty korekty tłumaczenia przez firmę B (tytułem reklamacji wykonanej usługi) nie są objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia – wyłączone są roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi (par. 4 ust. 2 ppkt 1 OWU).

Koszty ponownego wydruku materiałów są objęte ochroną ubezpieczeniową jako straty/szkody będące następstwem niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania par. 4 ust. 2 ppkt 1 OWU.

Najważniejsze wyłączenia o których należy pamiętać to:

  • szkody powstałe wskutek błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej,
  • szkody w zakresie tłumaczeń technicznych dotyczących: dokumentacji inwestycji budowlanej, instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych lub technologicznych, dokumentacji medycznej, farmakologicznej – w zakresie rejestracji leków oraz instrukcji ich używania.

więcej na: www.allianz.pl

tagi: ubezpieczenie OC biura tłumaczeń, OC tłumacza, OC tłumacza przysięgłego