Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe są ważnym elementem w działalności firm transportowych

Allianz oferuje pełną ochronę ubezpieczeniową ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zapewniamy również ubezpieczenie OC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych w powierzonych im przesyłkach.

Cargo – mienie w transporcie Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności – również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

OC przewoźnika drogowego Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu – to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci Allianz.

OC spedytora Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.

Warunki i zakres ubezpieczenia dopasowywane są indywidualnie stosownie do firmy dla której przedstawiona ma zostać oferta. W celu przedstawienia oferty potrzebne jest wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy.

OWU do pobrania na stronie www.allianz.pl

aby pobrać kliknij w odpowiedni link:

Ogólne warunki ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego

Ogólne warunki ubezpieczenia – Cargo – mienie w transporcie

Ogólne warunki ubezpieczenia OC spedytora

Ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia Cargo, ubezpieczenia OC przewoźnika
Rozpoczynając działalność przewoźnika pierwszy powinieneś dowiedzieć się jakie ubezpieczenia są wymagane, inne wymagane są w transporcie własnym a inne w transporcie dla firm.