Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne,

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to odpowiedzialne zadanie związane z wieloma ryzykami. Z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków oraz odpowiedzialności cywilnej, a także dobrowolnym ubezpieczeniem zwierząt gospodarskich oferowanymi przez Allianz zyskasz poczucie bezpieczeństwa.

OC rolnika Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kto ma obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają:

gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co ubezpiecza Allianz Polska?

Rolnik jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Podstawą prawną tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152).

Budynki rolnicze Obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w następstwie różnych zdarzeń losowych.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Do ubezpieczenia budynków rolniczych są zobowiązani przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co ubezpiecza Allianz?

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia każdego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego to obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)1), będący w posiadaniu rolnika. Allianz ubezpiecza nie tylko budynki mieszkalne ale i budynki gospodarcze, a w tym: obory, stajnie, stodoły, chlewnie, pieczarkarnie, magazyny, garaże, kurniki, szklarnie, itp.  Podstawą prawną tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152).

Ubezpieczenia rolne w dobrej cenie to u nas.

zapraszamy!