Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe dla Ciebie i Twojej Rodziny:

Jak liczna powinna być grupa i kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 • 1 osoba w ubezpieczeniu grupowym Pakiet Bezpieczne Życie – stała oferta 
 • dla grup od 3 osób specjalnie dedykowane oferty.
 • dla grup powyżej 20 osób brak deklaracji medycznej.
 1. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów TU Allianz Polska S.A. udostępnił nową opcję – możliwość przystąpienia do jednej z 9 już utworzonych grup z możliwością zmiany Sumy Ubezpieczenia, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ich pracowników oraz innych nie zależnie od zatrudnienia, może przystąpić jedna osoba!
 2. Ubezpieczenie grupowe od 3 osób, EKD ryzyko liczone w zależności od branży.
 3. Ubezpieczenie grupowe od 3 osób, aby dowiedzieć się o koszt potrzebne są dane wiekowo – płciowe, EKD ryzyko liczone w zależności od branży dostępne opcje:
 • Allianz Rodzina
 • Allianz Rodzina Prestige

Ubezpieczenia Grupowe : Allianz Rodzina Prestige przygotowane specjalnie dla właścicieli, członków kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników firm. Sumy ubezpieczenia na życie od 100 000 do 1 300 000 złotych ( w wyniku wypadku komunikacyjnego do 3 900 000 zł). Allianz Rodzina Prestige dostępny jest w grupach od 5 osób.

W grupach od 3 osób:

Nowe rozwiązania dopasowane do oczekiwań pracowników, nowoczesne podejście do ubezpieczenia grupowego.

Przystąpienie do ubezpieczenia w zakładzie pracy dla grup od 3 osób jest proste i nie wymaga żadnych badań lekarskich. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie deklaracji na formularzu Allianz. Ubezpieczeniem może być objęta osoba fizyczna, w wieku pomiędzy 16. a 69. rokiem życia, którą łączy z pracodawcą stosunek pracy. Nowe atrakcyjne warianty ubezpieczeń dopasowane do potrzeb ! Od lipca 2014 roku do ubezpieczenia możemy dołączyć współmałżonków, partnerów i dorosłe dzieci na warunkach takich jak warunki ubezpieczenia dla pracowników, pod warunkiem, że suma ubezpieczenia dla współmałżonków, partnerów i dorosłych dzieci za zgon nie przekracza kwoty 50 000 zł. Suma ubezpieczenia dla Pracowników za zgon do 100 000 zł

Sprawdzone rozwiązania! Korzysta z nich już tysiące osób !

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną

Dotyczące pracownika

 • niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem;
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • poważne zachorowanie np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy;
 • śmierć;
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego;
 • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
 • inwalidztwo;
 • leczenie w szpitalu;
 • leczenie operacyjne;
 • leczenie powikłań pooperacyjnych;
 • niezdolność do racy z powodu choroby zawodowej. Dotyczące członków rodziny pracownika
 • urodzenie się dziecka pracownikowi;
 • poważne zachorowanie współmałżonka;
 • uszczerbek na zdrowiu współmałżonka spowodowany wypadkiem;
 • poważne zachorowanie dziecka;
 • śmierć współmałżonka;
 • śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć ojca, matki lub teścia, teściowej;
 • śmierć dziecka;
 • osierocenie dziecka;
 • wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka.
 • koszty leczenia w RP i za granicą

 

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony przy zawarciu umowy. Może być wyrażona kwotowo (w jednakowej wysokości dla każdej osoby w grupie) lub jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia brutto, przysługującego ubezpieczonemu z tytułu umowy o pracę. Jak może być kształtowany zakres ochrony?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo szeroki i poza ryzykiem podstawowym dotyczącym śmierci pracownika może obejmować wybrane umowy dodatkowe. Kształtowany jest elastycznie w zależności od potrzeb i możliwości osób zainteresowanych przy współpracy z profesjonalnym doradcą Allianz. Czy można rozszerzyć zakres ochrony?

Pakiet umów dodatkowych oferowany w ramach ubezpieczenia „Allianz Rodzina” pozwala rozszerzyć zakres ochrony i umożliwia wybór optymalnego zabezpieczenia odpowiadającego aktualnym potrzebom pracowników. Umowy dodatkowe dotyczące

ubezpieczonego:

 • zgon w następstwie wypadku;
 • zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego;
 • zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
 • wystąpienie niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub wypadku z wypłatą renty miesięcznej;
 • wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku;
 • wystąpienie poważnego zachorowania;
 • wystąpienie poważnego zachorowania na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu;
 • leczenie w szpitalu;
 • leczenie w szpitalu w następstwie wypadku;
 • leczenie w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej;
 • leczenie operacyjne;
 • wystąpienie powikłań pooperacyjnych;
 • niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej;
 • świadczenia opiekuńcze dla ubezpieczonego oraz jego rodziny;
 • świadczenia opiekuńcze w związku z utratą pracy przez ubezpieczonego z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • zgon rodzica ubezpieczonego. współmałżonka ubezpieczonego:
 • zgon;
 • zgon w następstwie wypadku;
 • wystąpienie poważnego zachorowania;
 • wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku;
 • zgon współmałżonka ubezpieczonego po zgonie ubezpieczonegozgon rodzica lub teścia. dziecka ubezpieczonego:
 • urodzenia się dziecka;
 • zgon dziecka i urodzenia się martwego dziecka;
 • osierocenia dziecka;
 • wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego;
 • wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania.
 • koszty leczenia

Uproszczony sposób likwidacji – świadczenia dla większości roszczeń wypłacane do 48 godzin od otrzymania kompletu dokumentów. Uproszczony system likwidacji szkód charakteryzuje się również tym, iż świadczenia z roszczeń w których można określić % uszczerbku na zdrowiu, również wypłacane są do 48 godzin od otrzymania podpisanej zgody przez poszkodowanego na uproszczony sposób likwidacji.

Obsługą Assistance zajmuje się

mondialassistace

proces obsługi innych roszczeń przedstawia schemat:

zgloszenie

czyli, możesz zgłosić szkodę bezpośrednio przez internet lub zapraszam do kontaktu, w celu realizacji zgłoszenia.

Nowy sposób zgłaszania pozwala pominąć pobieranie druku zgłoszenia, wypełniamy zgłoszenie na stronie www.allianz.pl i dołączamy skany lub zdjęcia dokumentów.

 

W jaki sposób ubezpieczenie umożliwia również oszczędzanie na przyszłość?

Poza ochroną ubezpieczeniową grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz Rodzina” umożliwia pracownikom przystąpienie do umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i gromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Za składki inwestycyjne opłacane przez pracownika i/lub przez pracodawcę nabywane są jednostki uczestnictwa w funduszach Allianz. Pracownik może wybrać lokowanie środków w jednym z pięciu funduszy:

 • Fundusz Dynamiczny
 • Fundusz Aktywnej Alokacji
 • Fundusz Gwarantowany
 • Fundusz Obligacji
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu

Oszczędzanie w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Allianz nie jest obligatoryjne. Może dotyczyć tylko pracowników wybranych przez pracodawcę (jeżeli ponosi on koszty składki) lub pracowników, którzy sami wyrazili chęć inwestowania środków w wybranych funduszach Allianz. Do umowy dodatkowej można przystąpić w każdej chwili w trakcie trwania ubezpieczenia. Dla każdego ubezpieczonego Allianz prowadzi odrębny rachunek jednostek uczestnictwa. Pracownik ma dużą swobodę działania, może przenosić środki pomiędzy funduszami jak również zmieniać podział procentowy składki lokowanej w wybrane przez siebie fundusze. Pracownik może w każdej chwili skorzystać z całości lub części środków zgromadzonych na rachunku. Ile może wynosić okres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez ubezpieczającego pracodawcę na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest polisa. Umowa wchodzi w życie w dniu oznaczonym w polisie jako data zawarcia umowy. Odpowiedzialność w odniesieniu do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu wskazanym w dokumencie indywidualnego potwierdzenia ubezpieczenia i trwa do daty jej wygaśnięcia nie dłużej niż do 65. roku życia ubezpieczonego. Jak często trzeba opłacać składkę? W jakiej wysokości?

Koszt opłacania składki może ponosić zarówno pracodawca, jak i pracownik, przy czym składki są zawsze przekazywane przez pracodawcę w wysokości i terminach wskazanych w umowie.

Składka może być opłacana z częstotliwością:

 • roczną,
 • półroczną,
 • kwartalną,
 • lub miesięczną.

Stopa składki ubezpieczeniowej jest jednakowa dla wszystkich osób w grupie zależy ona od wybranego zakresu ubezpieczenia. Czy jest możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia?

Po odejściu z zakładu pracy oraz po przejściu na emeryturę Allianz umożliwia indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie „Allianz Rodzina”. Wniosek o kontynuację mogą złożyć wszyscy pracownicy, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez co najmniej 12 miesięcy. Ubezpieczony dostaje indywidualną polisę ubezpieczenia, na podstawie której jest cały czas objęty ubezpieczeniem Allianz. Zakres odpowiedzialności w indywidualnej umowie ubezpieczenia zależy od zakresu, którym objęty był pracownik w zakładzie pracy.

Potrzebujesz kwotacji zapraszam, razem wybierzemy najlepszą z opcji dopasowaną zakresem i ceną.

Jako płatnik może występować pracodawca, pracownik lub łącznie.

Ubezpieczenie grupowe często jest niedoceniane przez pracodawców, dlatego porozmawiaj z pracodawcą o takim ubezpieczeniu, pamiętaj za niewielkie pieniądze zabezpieczasz Siebie i Swoich najbliższych.

 

Obsługujemy firmy z całego województwa lubuskiego, szczególnie powiat żarski, powiat żagański, Żary, Żagań
ubezpieczenia grupowe Żary, ubezpieczenia grupowe Żagań, Lubsko, Jasień, Przewóz, Wymiarki,
oczywiście jeżeli zgłosi się do nas klient z innego rejonu nie pozostawimy go bez pomocy, przedstawimy odpowiednią ofertę Ubezpieczenia grupowe dla Jego Firmy.

Grupowe ubezpieczenie jest dobrze dobraną alternatywą lub uzupełnieniem dla ubezpieczeń indywidualnych.

wypełnij formularz kontaktowy