odpowiedzialność pracownika

0 Comments


Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Odpowiedzialność Pracownika, w ubezpieczeniu Allianz Skarbowy (dawniej Księgowy)

zgodnie z OWU przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność pracownika Ubezpieczonego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, względem pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (w zakresie czynności księgowego wykonywanych na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku) na rzecz pracodawcy, na zasadach i w granicach przewidzianych w Kodeksie pracy, a także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych wobec ich jedynego mocodawcy (samozatrudnienie) na podstawie kontraktu lub umowy cywilnoprawnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków (w zakresie czynności księgowych wykonywanych na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku) na rzecz zatrudniającego, jednak w kształcie takim i na takich samych zasadach odpowiedzialności wobec zatrudniającego, jakie istniałaby w przypadku gdyby Ubezpieczonego i zleceniodawcę wiązał stosunek pracy.

Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność Ubezpieczonego wobec pracodawcy/ zatrudniającego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności księgowych, przy czym ochroną ubezpieczeniową są objęte wyłącznie roszczenia dotyczące kosztów odtworzenia dokumentów.

W tym zakresie ustala się podlimit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 50 000 zł na jedno i na wszystkie roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł w zakresie szkód wynikających z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów.

Rozbudowany zakres ubezpieczenia, w którym zabezpieczona jest odpowiedzialność Pracownika, jest unikatowym rozwiązaniem proponowanym na polskim rynku.

To ubezpieczenie działające na zasadach odszkodowania. Ochrona zaczyna działać, gdy postawione są zarzuty z kodeksy karnoskarbowego (Ochrona Prawna) oraz gdy Pracodawca rości do Pracownika o odszkodowanie za narażenie firmy na stratę finansową w ramach wykonywania czynności służbowych (Odpowiedzialność cywilna).

Odpowiedzialność personalna zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej, konkretne osoby z firmy ponoszą odpowiedzialność karnoskarbową, co podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Więc jeżeli piastujesz stanowisko księgowego lub osoby odpowiedzialnej za ten dział wykup odpowiednią polisę.

gazetaprawna.pl odpowiedzialność pracownicza

polecam również OC Allianz Doradca, Allianz Podatnik

http://e-allianz.pl/allianz-doradca/

Allianz Podatnik

Dodaj komentarz

Related Post

Plany na życiePlany na życie

0 Comments


Plany na życie, jakie masz Plany na życie ? Możesz ułożyć je z nami, proponujemy kompleksowe ubezpieczenia na życie w TU Allianz Życie Polska S.A. Gromadzenie kapitału na przyszłość Wsparcie

OC doradcy unijnegoOC doradcy unijnego

0 Comments


OC doradcy unijnego, Odpowiedzialność cywilna zawodowa dobrowolna, chroni od szkód osobowych jak i majątkowych, z rozszerzeniem o KLAUZULĘ NR 9 – Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych),

to ty decydujeszto ty decydujesz

0 Comments


to ty decydujesz kiedy zaczniesz, ale im szybciej tym lepiej i taniej To ty decydujesz, czy jest to dobre określenie, oczywiście, że tak. Decyzja o zakupie ubezpieczenia zależy zawsze od