OC Członków Władz spółek (D&O)

OC Członków Władz spółek (D&O)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilnoprawna Członków Władz spółek za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim,

która wynika zarówno:

 1. z przepisów powszechnie obowiązujących tj. :
 • Kodeks Spółek Handlowych,
 • Kodeks Cywilny,
 • przepisy ustaw szczególnych, np. Ustawy o działalności gospodarczej , Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, trzech ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. regulujących obrót papierami wartościowymi:
  • Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  • Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;

2.    jak i regulacji wewnętrznych, wynikających z umowy lub statutu spółki

Opisywany produkt skierowany jest do Członków Władz w tym Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentów spółek/firm posiadających następującą formę prawną:

 • Spółki kapitałowe: z o.o. i akcyjne;
 • Spółdzielnie;
 • Spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa;
 • Fundacje;
 • Organizacje Państwowe, Agencje.

Nikt nie może zdjąć z zarządów i rad nadzorczych odpowiedzialności związanej z zarządzaniem spółką. Ale istnieje ubezpieczenie, które może zapobiec temu, że jako menedżerowie odpowiecie Państwo całym swoim prywatnym majątkiem za rzeczywiste lub rzekome błędne decyzje.
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych kolegów z Grupy Allianz, stworzyliśmy specjalnie dla Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych. Gwarantujemy solidne zabezpieczenie dla organów spółek kapitałowych: tj. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dla spółek komandytowo-akcyjnych.

OC Członków Władz spółek