Emerytura

Decyzja o zbieraniu na emeryturę zależy od Ciebie, resztę możesz pozostawić nam.

Emerytura : Oszczędzasz i jednocześnie korzystasz z ulgi podatkowej – czyli umowa ubezpieczenia

Allianz Rentier – nowe możliwości.

Do zalet ubezpieczenia Allianz Rentier należą między innymi brak ograniczeń, jeśli chodzi o:

  • wysokość inwestowanych kwot zwolnionych z 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki (jeśli wypłata jest w formie renty),
  • przenoszenie środków między różnymi funduszami, również bez podatku Belki,
  • wybór form wypłaty (renta okresowa, dożywotnia lub dożywotnia z okresem gwarantowanym),
  • kwoty wypłat (można wpływać na wysokość renty nawet w trakcie jej wypłacania),
  • czas dokonania wypłat (w przeciwieństwie do IKE i IKZE, gdzie przy wcześniejszej wypłacie pobierany jest podatek – wypłaty w formie renty z Allianz Rentier zawsze są zwolnione z podatku Belki).

Zawierając umowę ubezpieczenia Allianz Rentier możesz zbudować efektywny plan oszczędzania na emeryturę gwarantujący szereg korzyści prawno-podatkowych.

IKZE IKE Allianz Rentier
Wpłaty na IKZE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (od wynagrodzenia brutto), ustalonej dla Oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok poprzedni. W 2013 r. maksymalny limit wpłat wynosi 4.231,20 zł. Dla osób zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia maksymalna kwota wpłat wynosi 4% od 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. tj. 720 zł.Dla osób prowadzących działalność gospodarczą kwota wpłat wynosi 4% zadeklarowanych w roku poprzednim jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwot (kwota ta miesięcznie nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Powyższe oznacza, iż minimalny limit wpłat wynosi 1.015,49 zł, a maksymalny 4.231,20 zł.

źródło www.allianz.pl
Wpłaty na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.W 2013 r. kwota ta wynosi 11.139 zł. brak ograniczeń