Allianz Doradca ubezpieczenie kosztów doradztwa prawnopodatkowego

Allianz Księgowy

Allianz Księgowy (nie mylić z ubezpieczeniem dla Biur rachunkowych)

 

UWAGA !!! Allianz Księgowy od 01.03.2015 zmienił nazwę na Allianz Skarbowy !

Księgowy odpowiada za prawidłowe wykonywanie swoich czynności w firmie nie tylko przed zatrudniającym go pracodawcą, ale również przed organami podatkowo-skarbowymi. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej, księgowy ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, co podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. A przecież przy zmieniających się przepisach wzrasta ryzyko popełnienia błędu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec swojego pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego,
  • ochrona prawna polegająca na organizacji i refundacji przez Allianz Polska kosztów związanych z ochroną prawną.

Zgodnie z Art. 22 par. 2 KKS sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska. Ponadto członek zarządu widnieje w rejestrze sądowym co uniemożliwia mu piastowanie funkcji członka zarządu przez następne 5 lat!

Dodatkowym atutem ubezpieczenia jest to, że dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (nie będących członkami zarządu ani też właścicielami czy też współwłaścicielami firmy) przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec swojego pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego czyli dotyczy księgowych i innych pracowników firmy.

Możemy powiedzieć, że to nowatorskie ubezpieczenie jest jedynym tego typu ubezpieczeniem na polskim rynku.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zapewnienie przez TUiR Allianz Polska S.A. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych jak również refundację kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego przez US lub sąd oraz ewentualnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego wobec pracodawcy.

Składka należna za ubezpieczenie skarbowe zależna jest od sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem może być objęta każda osoba, zaleca się jednak ubezpieczenie osobom pełniącym w firmie nasępujące funkcje:

  • członkowie zarządu, którzy najczęściej otrzymują zarzuty z KKS w spółkach kapitałowych,
  • właściciele firm, najczęściej otrzymują zarzuty z KKS jeśli prowadzą działalność gospodarczą,
  • główni księgowi,
  • pracownicy działu księgowości,
  • prokurenci,
  • pracownicy działu controllingu,
  • oraz inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie.

Ubezpieczenie zaczyna działać w momencie wystąpienia szkody, czyli zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia, wszczęciu postępowania przygotowawczego lub wytoczeniu powództwa. Jeżeli takie zdarzenie ma miejsce Ubezpieczony powiadamia Allianz, a po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia Ubezpieczony ustala adwokata, który będzie go reprezentował. Ubezpieczony może również wystąpić do Allianz z prośbą o ustanowienie takiego adwokata, gdyż na liście adwokatów Allianz znajdują się również adwokaci z Kancelarii Prawnej prof. dr hab. Modzelewskiego czyli specjaliści w zakresie KKS’u . Allianz na bieżąco opłaca adwokata i bieżące koszty sądowe, a w przypadku uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu kary pieniężne refundowane są przez Allianz.

Allianz Księgowy, klienci którzy mieli wykupioną polisę Allianz Księgowy polecają produkt znajomym.

Proszę pamiętać, ubezpieczenie Allianz Księgowy nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla biur rachunkowych, może być tylko traktowane jako dodatkowe ubezpieczenie dla osób wykonujących usługi księgowe.

kontakt tel. 604610748 

polecam również :

Allianz Podatnik

http://e-allianz.pl/allianz-doradca/