Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ01)

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE (ABŻ01)  

GLAB_ABZ

GLAB_INF_ASS_ABZ

GLAB_OWU_ABZ_(002)

Dla_Ciebie_i_Rodziny

Dla_Ciebie_i_Dzieci

Dla_Ciebie

Dla_Ciebie_70+

CO OFERUJEMY W UBEZPIECZENIU ABŻ W ZAKRESIE WYPADKU
Ochrona z tytułu następstw wypadków Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia polisowego (w praktyce będzie to pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego po złożeniu przez agenta wniosku i opłaceniu przez klienta pierwszej składki).

Ryzyka związane z wypadkiem są chętnie wybierane przez klientów, a my wzbogaciliśmy je licznymi usługami pomocowymi. W ubezpieczeniu ABŻ skupiliśmy się na usługach najczęściej poszukiwanych przez klientów, które z jednej strony kompensują nagłe wydatki związane z wypadkiem, a z drugiej strony zapewniają
powrót do sprawności. Szczególną uwagę zwróciliśmy na miejsca, w których zawodzi publiczny system ochrony zdrowia, by Ubezpieczony mógł wrócić jak najszybciej do pełnej aktywności i z jak najmniejszym trwałym ubytkiem na zdrowiu.

Z tytułu następstw wypadku ubezpieczony może liczyć na:

 1. Świadczenie pieniężne,
  refundujące poniesione przez niego na terenie Polski wydatki związane z leczeniem powypadkowym, takie jak: koszt rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, honorariów lekarskich, lekarstw. Suma ubezpieczenia z tytułu
  kosztów leczenia sięga 3500 zł na każde ze zdarzeń.
 2. Świadczenie pieniężne z tyt. procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i wypadku, który nie
  spowodował trwałego uszczerbku.
 3. Wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli w związku z wypadkiem ubezpieczony trafi do
  szpitala – traktując 1 dzień nawet jako kilkugodzinny pobyt w szpitalu (w zależności od wariantu będzie to 150 do 200 zł/dzień); a jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego  może to być kwota od 350 do 400 zł/dzień lub
  w przypadku hospitalizacji realizowanej w ramach oddziału intensywnej terapii – świadczenie dzienne może wynosić 500zł. Jako wypadek komunikacyjny rozumiemy tu m.in.  sytuacje, w których ubezpieczony występuje w roli kierowcy pojazdu, pasażera, pieszego, jadącego na rowerze, czy hulajnodze elektrycznej.
 4. Wsparcie z naszej strony, jeśli
  pobyt powypadkowy ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał 10 dni i lekarz prowadzący zaleci kontynuację leczenia w ramach szpitala rehabilitacyjnego.
 5. Zrefinansowanie kosztów leków recepturowych po wyjściu ubezpieczonego ze szpitala.
 6. Wypłatę odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia (w zależności od kategorii) z tyt. zabiegów
  operacyjnych, jeżeli w ramach procesu leczenia przeprowadzone zostaną procedury chirurgiczne.
 7. Świadczenie z tytułu powikłania, jeżeli przeprowadzony zabieg je spowoduje.
 8. Zrefinansowanie szeregu zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii wykonywanych w ramach chirurgii
  jednego dnia, jak: artroskopia stawu kolanowego, skokowego, barkowego, obojczykowo-barkowego, otwarte lub artroskopowe nastawienie zwichnięcia stawu obojczykowo-barkowego i innych.

Świadczenia assistance

Wypadek wiąże się nie tylko z utratą bieżących dochodów, ale także koniecznością poniesienia nagłych, nieoczekiwanych wydatków związanych z procesem leczenia, czy rehabilitacji. Takie sytuacje staramy się skompensować szerokim zakresem świadczeń pomocowych, w ramach 10 000 zł limitu
assistance na każde ze zdarzeń
, i może to być pomoc udzielona ubezpieczonemu w zakresie:

 1. Wizyty lekarskiej
  zorganizowanej dla ubezpieczonego po wypadku do 500 zł;
 2. Transportów do/z/pomiędzy
  placówkami medycznymi;
 3. Organizacji i pokrycia kosztów
  procesu rehabilitacji powypadkowej do 2000 zł oraz zakupu/wypożyczenia
  sprzętu rehabilitacyjnego do 500 zł;
 4. Zorganizowaniem opieki nad psem i kotem, czy wyprowadzeniem na spacer psa w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu;
 5. Jeśli ubezpieczony będzie
  przebywał w szpitalu powyżej 5 dni, może poprosić o organizację opieki nad swoimi dziećmi, a po wypisaniu ze szpitala – także pomocy domowej czy pielęgniarskiej;
 6. Jeśli do szpitala trafi dziecko
  ubezpieczonego, przydatnym może się okazać organizacja i pokrycie kosztów pobytu rodzica przy szpitalnym łóżku oraz korepetycje dla dziecka, które przebywa w domu na zwolnieniu lekarskim trwającym 7 dni.

Pomoc assistance to także świadczenia poza Polską – zorganizujemy i pokryjmy koszty konsultacji lekarskich  podczas zagranicznego pobytu (limit 10 000 zł) Ubezpieczony może także powiększyć zakres swojej ochrony dokupując pakiet:

A. komunikacyjny, w ramach którego zwiększymy wypłatę świadczenia, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku wypadku lub wypadku komunikacyjnego. Dodatkowo:

a. dzienne świadczenie szpitalne wzrośnie w związku z wypadkiem
komunikacyjnym o 500 zł
b. do 5000 zł zrefundujemy koszty leczenia po wypadku m.in honoraria
lekarskie czy  zalecanych przez lekarza: zabiegów rehabilitacyjnych,
lekarstw, zdjęć RTG, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i
innych badań diagnostycznych

B. dla aktywnych w ramach którego zwiększymy wypłatę
świadczenia w razie śmierci spowodowanej wypadkiem. Dodatkowo:

a. o 300 zł wzrośnie wartość każdego procentu wypłacanego w związku z trwałym uszczerbkiem spowodowanym wypadkiem, zwiększając wypłatę z tytuły tego ryzyka określoną w posiadanym wariancie ubezpieczenia, i o 150 zł a w przypadku urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu


b. o 3000 zł wzrośnie kwota, w ramach której pokryjemy wydatki, które poniósł ubezpieczony w związku z leczeniem powypadkowym i samym procesem rehabilitacji, by szybciej wrócił do pełnej sprawności

C. dla Twoich dzieci, w którym, w przypadku zdarzeń dotyczących dzieci ubezpieczonego (w wieku poniżej 25 lat) wypłacimy świadczenie, gdy zostanie zdiagnozowana choroba lub wykonany zabieg wymieniony w katalogu
poważnych zachorowań (10 000 zł), oraz:

a. wypłacimy po 200 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu dziecka po wypadku
b. wypłacimy 400 zł w razie pogryzienie dziecka przez psa, jeśli rana wymagała zaopatrzenia chirurgicznego
c. do 2000 zł zrefundujemy koszty leczenia dziecka po wypadku  

Complex Dariusz Kasica  tel. +48 604 610 748
 

Allianz Bezpieczne Życie – ABŻ01

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

• Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadki śmierci Ubezpieczonego.  Zakres ochrony może zostać rozszerzony również o inne świadczenia dodatkowe wskazane poniżej. Wówczas przedmiotem ubezpieczenia może być życie lub zdrowie Ubezpieczonego lub zdarzenie w życie Ubezpieczonego dotyczące życia lub zdrowia małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera. Zakres ubezpieczenia określimy wspólnie w umowie i potwierdzimy w polisie.

• Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony umowy przy zawieraniu lub zmianie umowy. Suma ubezpieczenia, w zależności od postanowień o.w.u. dotyczących danego świadczenia, to: kwota świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie albo kwota stanowiąca maksymalną wysokość świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie, albo podstawa do ustalenia wysokości świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie. Wysokość sumy ubezpieczenia potwierdzimy w polisie lub aneksie do polisy. Ubezpieczający może za naszą zgodą zmienić sumę ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy.

Czego obejmuje  nie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie w zakresie śmierci Ubezpieczonego nie obejmuje w szczególności:

• zdarzeń ubezpieczeniowych, poza śmiercią, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu Ubezpieczonego;

• zdarzeń ubezpieczeniowych, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Nie wypłacimy świadczenia za śmierć Ubezpieczonego, która powstała wskutek:

→ samobójstwa lub samookaleczenia, lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, które nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;

→ czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych, przebywania Ubezpieczonego na terenach objętych aktami stanu wojennego lub działaniami  wojennymi, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach;

→ okoliczności nie podanych do naszej wiadomości ( wskutek zatajenia lub podania informacji niezgodnych z prawdą ), o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy; jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie trzech lat od zawarcia umowy, nie możemy podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano informacje nieprawdziwe.

 

Dodaj komentarz